♻ @stephenrwalli: Philippe Scoffoni translated my Customers vs Community post (http://bit.ly/bdg0Jv) into French: http://bit.ly/acN2xC

♻ @stephenrwalli: Philippe Scoffoni translated my Customers vs Community post (http://bit.ly/bdg0Jv) into French: http://bit.ly/acN2xC